Aviso legal

Os datos solicitados a través dos formularios de recollida de datos da Rede Social serán incorporados a un ficheiro automatizado de datos de carácter persoal do que é responsable o Concello de Vigo e co nome de Asociacións en Rede estando inscrita na Axencia Española de Protección de Datos. Esta administración tratará os datos de forma confidencial e exclusivamente coa finalidade de xestionar e promocionar as asociacións. Así mesmo, o Concello de Vigo cancelará, borrará e/ou bloqueará os datos cando resulten inexactos, incompletos ou deixen de ser necesarios ou pertinentes para a súa finalidade, de conformidade co previsto na lexislación en materia de protección de datos.

Pulsando o botón de 'dar de alta' do correspondente formulario, o Usuario consente de forma expresa que os seus datos poderán ser utilizados para o envío de comunicacións de Asociacións en Rede.

Se recollemos os teus datos e os tratamos é para poder identificarte como usuario da Rede Social de Asociacións do Concello de Vigo, darte acceso e poner a túa disposición tódalas facilidades, servizos e aplicacións da nosa plataforma social. Deberá ter en conta que ao utilizar a nosa Rede Social visualizaráse na rede información, promocións e ofertas das asociacións ou entidades colaboradoras coa Rede de Asociacións do Concello de Vigo.

O Usuario poderá revogar o consentimento prestado e exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición dirixíndose para ese efecto á dirección: Secretaria Xeral do Concello de Vigo, na praza do Rei 1 ou no número de teléfono de atención ao cidadán 010.

O Concello de Vigo adopta os niveis de seguridade requiridos polo Regulamento de Medidas de Seguridade aprobado polo Real Decreto 1720/2007 do 21 de Decembro. No entanto o anterior, a seguridade técnica nun medio como Internet non é inexpugnable e poden existir filtracións por actuacións dolosas de terceiros.