Logo Alcaldia de Vigo
A.E.MERCADO TRAVESAS
Asoc.Empr. Mercado Travesas
Seguidores (1)
  • A.V. NAVIA
Logo Conselleria
Muro
Para poder escribir ou comentar no muro ten que iniciar sesión
A.E.MERCADO TRAVESAS Enviado o 22-07-2014 12:20:11
LUGAR PRESENTACION CANDIDATURAS: MERCADO DAS TRAVESAS RUA ESPEDRIGADA, S/N 36210 – VIGO marketingtravesas@gmail.com OS CANDIDATOS DEBERAN ESTAR EMPADROADOS EN VIGO DESDE O 20 DE DECEMBRO DE 2013 E INSCRITOS NA CORRESPONDENTE OFICINA DE EMPREGO COMO DEMANDANTES DE EMPREGO. 3 Postos Azafata/ou – Promotora/or Descrición xeral do posto: Levar a cabo a promoción da tarxeta de “fidelización do Mercado”, captación de clientes para o uso da devandita tarxeta e obtención dos datos persoais dos usuarios. Xestión de datos persoais e confidenciais da información recibida dos propios. Funcións propias do posto: Presenza no punto de promoción asignado nos horarios requiridos. Asegurar a recollida correcta dos datos persoais. Respectar as medidas de seguridade e confidencialidade da información obtida. Verificar a información e en caso necesario, corrixir in situ os datos rexistrados. Manter os estándares de calidade no traballo, na atención e servizo ao cliente e transmitir unha imaxe acorde coa empresa que representa. Medios utilizados: Material de consumo: folios, bolígrafos, gomas, suxeitapapeis, fita adhesiva, pegamen¬to, sobres, papel, goma, lapiseiro, rotuladores, carpetas, etiquetas, etc. Requisitos: Coñecementos teóricos e prácticos: Idiomas: a nivel bilingüe español e galego. Ter coñecemento sobre seguridade de recollida de datos persoais (Codificación, protección, recuperación, cancelación, etc.). Coñecemento da normativa en materia de protección de datos. En particular o Real Decreto 1720/2007, do 21 de Decembro de desenvolvemento da Lei Orgánica de Protección de Datos. Experiencia en posto similar. Perfil competencial: Para o desenvolvemento óptimo e eficiente do posto, requírense as seguintes competencias e actitudes: Habilidades de comunicación: Capaz de presentar claramente ideas e información de forma oral en distintas circunstancias; sabe escoitar; é capaz de escribir claramente e de documentar as actividades; é capaz de ler e de interpretar a información escrita; mostra sensibilidade polas diferenzas lingüísticas e culturais cando se comunica. Iniciativa/automotivación: Capaz de poñer en marcha e continuar con liñas de actuación específicas sen supervisión ou sen que ninguén lle diga que ten que facer e cando. Orientación ao cliente: Demostra capacidade para comprender e atender as necesidades dos clientes; é paciente, educado e práctico cando se intenta obter información dos clientes. Ofrécese: Incorporación a empresa Contrato de duración determinada: 2 meses. Xornada de 10hs/semanais Salario segundo convenio Comercio alimentación provincia dePontevedra (código convenio 3600315)