Logo Alcaldia de Vigo
A V C CASCO VELLO
AVC CASCO VELLO
Hai máis de 35 anos nace esta asociación da inquedanza d@s veciñ@s que vemos como este noso barrio está caendo nunha decadencia total (ruidos, droga, abandono, marxinalidade...) ante a deixadez dos governantes daquel tempo, deixadez que que continúa ata hoxe. Un dos obxectivos principais foi e segue sendo a revalorización social do barrio e o traballo en temas específicos como a marxinalidade de moita da veciñanza. Reivindicamos para o nosos barrio un bon alumeado, rúas libres... Ler máis
Rúa Oliva 12, baixo
Mostrar mapa
Seguidores (0)
Logo Conselleria
Voltar Blog
Mercado da Reconquista 2013
Publicado por A V C CASCO VELLO el 12-01-2013 19:20:00

Bases para a instalación de postos os días 6 e 7 de abril na

Reconquista da Vila de Vigo 2013

 

Descargar bases en pdf

 

Formulario de inscrición en pdf

 


 

1º O prazo de presentación de solicitudes comeza o xoves, 3 de xaneiro, e remata o xoves, 7 de febreiro. As solicitudes de inscrición remitiranse  a AVC Casco Vello sita na rúa Oliva Nº12, 36202 VIGO, ou entregaranse na oficina, de 11:00h a 13:30h e de 17:00 a 20:00h de luns a venres.

 

2º Terán preferencia para a instalación de postos as asociacións veciñais e culturais, agrupacións deportivas, colectivos de interese social, artesáns (con Carta Galega de Artesán) autónomos e empresas de Vigo; sempre por esta orde.

 

As asociacións terán que entregar unha carta da mesma solicitando o posto e unha fotocopia do CIF da entidade.

 

3º Tipo de postos:

 

a) Artesanía: Cada posto dedicado a venda de artesanía, fará unha achega para axuda de gastos de organización de 40 € en concepto de colaboración coa festa, se a súa fronte non supera os dous metros de lonxitude, e 60 € en concepto de fianza.
b) Hostalaría: Os postos dedicado a venda de hostalaría, fará unha achega para axuda de gastos da organización de 100 € de colaboración coa festa, se a súa fronte non supera os dous metros de lonxitude, e 200 € en concepto de fianza.
c) As dimensións do posto serán de 2 x 2 metros. Se a lonxitude do mesmo excedese desta medida, a achega veríase incrementada a razón de 20 € por cada metro adicional ou fracción. O aumento de dimensións do posto deberá ser solicitado no momento da inscrición e autorizado pola Organización.

4º As cantidades económicas aboaranse, no momento de inscribirse no mercado, por transferencia bancaria a nome da Asociación Veciñal e Cultural Casco Vello, no número de conta 2080 5045 89 3040010210 de Novagaliciabanco. A devolución da fianza efectuarase por idéntico medio, sendo necesario aportar o correspondente número de conta, no que ten que constar o titular da mesma.

 

5º Corresponde á Organización a designación, situación e disposición dos postos, conforme ao espazo dispoñible e ás características dos mesmos (tamaño, actividade, …).

 

 

6º Os postos:

 

 1. Os participantes deben respectar as accións de validación e de supervisión da organización.

 2. Ambientaranse na época na que transcorre a festa, 1809, e disimularán todo elemento plástico, ferro … mediante elementos tradicionais tales coma tea de saco, xesta, palla, canizo etc. Na fronte do mesmo terá que constar o nome do posto, facilitado á Organización. Quedan prohibidas as carpas industriais e os toldos plásticos.

 3. Todos os carteis, prezos é rótulos estarán redactados cando menos en galego cunha tipografía acorde a época, 1809. A listaxe de prezos deberá estar á vista, e non se poderá alterar ao longo da festa.

 4. A música e a animación deben ter unha temática axeitada a época. Calquera outro tipo de música e alteración do espírito da época da festa será motivo de apertura de expediente de sanción ao posto, quedando prohibida a instalación de aparellos reprodutores de música.

 5. Non se permitirá publicidade (pancartas, carteis, bandeiras … ) que non teñan relación coa festa. O incumprimento suporá a perda total da fianza.

 6. A organización proporcionará unha toma de corrente monofásica, única e exclusivamente para alumeado. Prohíbese a conexión de calquera aparello eléctrico á instalación da festa, así como a instalación de xeradores de corrente.

 7. Ao remate da actividade do espazo ocupado polo posto debera quedar limpo. Tomando as medidas necesarias para non deixar restos, manchas de graxa, aceite ou similares, así como materiais do posto.

 8. As persoas que atendan os postos irán vestidas conforme á época, 1809, traxe tradicional galego.

 9. As comidas e bebidas serviranse en envases de barro, louza (xerras, cuncas …) ou madeira. Prohíbese expresamente a utilización de materiais plásticos para tal fin, incluso no que se refire a pratos, garfos, culleres, etc, así como a venda de botellas de cristal para consumo inmediato.

 10. Por cuestións de hixiene, prohíbese a reutilización de vasos, cuncas, xerras … sendo estes de un so uso, ou de venda o consumidor.

 11. Os postos que precisen facer lume deberán facelo constar na solicitude. E obrigatorio para tal fin o uso de carbón vexetal, as grellas deben estar correctamente illadas mediante o uso de pranchas metálicas. Non se poderá facer lume debaixo de toldos, instalacións eléctricas etc. Terán obrigatoriamente un extintor eficacia 21A-113B.

 12. Prohíbese a venta de alcohol a menores de idade.

 13. Ámbolos dous días terá que estar aberto, das 10:00 h ate ás 23 h. Os vehículos retiraranse antes das 9:00 horas. A hora de remate da festa será ás 23:00 horas, para o cal a organización pasara avisando do fin do mercado tanto o sábado, 6, como o domingo, 7 de abril

 

 

 

 

7º A Organización non se responsabiliza do posible deterioro, furto ou perda de material ou mercancía, polo que recomenda a súa retirada durante a noite.

 

8º Montaxe e desmontado: O posto poderán ser montado dende o venres, 5, a partir das 21:00h e o seu desmontado realizarase o domingo, 7, ao remate da festa. O posto.

 

9º O incumprimento de calquera dos puntos destas bases suporá a perda total da fianza e o abandono da Festa a requirimento da Organización. As incidencias en materia de instalación dos postos serán resoltas pola Organización de xeito motivado e inapelable. E teranse en conta para vindeiras edicións ás incidencias con cada un dos postos.

 

10º Ás solicitudes que non veñan acompañadas por algún dos documentos esixidos non serán admitidas a tramite.

 

Comentarios (0)
Se queres facer un comentario inicia sesión ou rexístrate